در یک بند یا دریچه جاریشدن دست تغذیه سرباره القاء زباله furnance